ဒေါက်တာထွန်းသူရသက် (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်)

Download PowerPoint file / PDF file