ယူနီကုဒ်စာရိုက်နည်း

ယူနီကုဒ်စာရိုက်ရန် လက်ကွက် များစွာရှိသည်အနက် Keymagic အသုံးပြု၍ ရိုက်ပုံနှင့် Windows OS တွင်ပါလာပြီးသော လက်ကွက် တို့ဖြင့် စာရိုက်ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ Keymagic လက်ကွက်မှာ ေ (သဝေထိုး) ကို အရင်ရိုက်နိုင်ပြီး Windows မူလလက်ကွက်မှာမူ နောက်မှထားရိုက်ရပါသည်။

စာလုံး ဆင့်များ ရိုက်နှိပ်လိုပါက သင်္ကေတအားဖြင့် ( –် ) ၊ (Shift + f) နှိပ်ပြီး မူလဗျည်းထပ်နှိပ်ပါကအဆင့်စာလုံးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ= စက်က ကို စ + က + ( Shift + f ) + က  =စက္က

စာလုံးပုံ Keymagic မြန်စံ လက်ကွက် Windows မူလလက်ကွက်
ကျူ က + ျ + ူ
ကျို က + ျ + ိ +ု
ကျောင်း ေ + က  +ျ  +ာ + င + ် + း က + ျ + ေ + ာ + င + ် + း
ကျွမ်း က+ ျ + ွ + မ + ် + း
ကြီး က+ ြ + ီ + း
ခြုံ ခ+ြ + ု+ ံ
မြို့ မ + ြ + ိ + ု + ့
ကြွေး ေ + က +ြ+ ွ + း က + ြ + ွ + ေ + း
မြှင့် မ + ြ + ှ + င + ် + ့
ငြှိုး င + ြ + ှ + ိ + ု + း
စက္ကူ စ + က +္ + က + ူ
လိမ္မော် လ + ိ +‌ေ+မ+္+မ + ာ + ် လ + ိ + မ + ္ + မ + ‌ေ + ာ + ်
အင်္ဂါ အ + င + ် + ္ + ဂ + ါ
အင်္ကျီ အ + င + ် + ္ + က + ျ + ီ
သင်္ဘော သ + င + ် + ္ + ‌ေ + ဘ + ာ သ + င + ် + ္ + ဘ + ‌ေ + ာ
ဥက္ကဋ္ဌ ဥ + က + ္ + က + ဋ + ္ + ဌ
ဂုဏဝုဍ္ဎိ ဂ + ု + ဏ + ဝ + ု + ဎ + ဍ + ္ + ဎ + ိ
သဏ္ဌာန် သ + ဏ + ္ + ဌ + ာ + န + ်
ဘဏ္ဍာ ဘ + ဏ္ဍ + ာ  (သို့)

ဘ + ဏ + ္ + ဍ + ာ

ဣန္ဒြေ ဣ +  ေ + န + ္ + ဒ + ြ ဣ + န + ္+ ဒ + ြ + ေ
ခြင်္သေ့ ခ + ြ + င + ်  + ္ + ေ + သ +့ ခ + ြ + င + ် + ္ + သ + ေ +့
သိင်္ဂီ သ + ိ + င + ် + ္ + ဂ + ီ
ပုဏ္ဏေးမ  ပ + ု + ေ + ဏ + ္ + ဏ + း + မ ပ + ု + ဏ + ္+ ဏ + ေ + း + မ